Představení kandidátů

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice

Ředitelka školy

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ČR: Důvodem nominace SOŠ a SOU, Praha – Čakovice na školu roku je zejména vysoká kvalita odborného výcviku a výuky odborných předmětů gastronomicky zaměřených oborů. Při výuce učitelé vycházejí z nejnovější odborných poznatků a trendů v gastronomii, používají moderní výukové postupy a metody. Žáci jsou zapojeni do projektu „Kulinářské umění“, který aktivně využívají. Učitelé teoretických předmětů a učitelé odborného výcviku pravidelně absolvují zahraniční stáže na předních evropských gastronomických školách, zúčastňuji se mezinárodních gastronomických veletrhů, kongresů a soutěží. Z těchto akcí čerpají mnoho poznatků pro zkvalitnění obsahu výuky což má v důsledku pozitivní vliv na uplatnění absolventů školy a to nejenom v rámci ČR, ale i celé EU. Žáci se pravidelně zúčastňují zahraničních mobilit v rámci projektu ERASMUS+ a Tandem, soutěží a výměnných pobytů. Tyto aktivity kvalitativně povyšují pozitivní působení školy a nadstandardních školních aktivit na formování profesních postojů, dovedností a znalostí žáků – žáci jsou dobře připraveni na reálné pracovní podmínky a prostředí (výuka neprobíhá v „laboratorních“ podmínkách).


DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Pozitivní dopad výše uvedených aktivit na kvalitu výuky je pravidelně prokazován úspěchy žáků na mezinárodních soutěžích, každoročním oceněním školy HK ČR za vysokou kvalitu odborné přípravy, pochvalnými ohlasy na adresu žáků při pořádání gastronomických akcí a výbornými výsledky žáků zejména v praktické části maturitních a závěrečných zkoušek.

NAVRHUJE: Jakub Částka