Představení kandidátů


Střední škola Brno, Charbulova, p.o.

1.NOMINACE

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

Nominujeme SŠ Brno Charbulova na školu roku především z důvodu spolupráce na propagaci oboru pekař s cílem zajištění dostatku kvalifikovaných pracovníků v oboru. Tato snaha postupně začíná přinášet ovoce, aktuální zájem o obor pekař projevilo 20 žáků do tříletého a 10 žáků do jednoletého studia.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Za společné spolupráce svazu a školy vznikl pekařský absolventský list, který vždy na konci studijního období uděluje svaz prostřednictvím svého zástupce absolventům středních škol, kteří dosáhli požadovaných výsledků vzdělání. Vzájemná spolupráce spočívá také v rámci plánování a realizace odborných seminářů a exkurzí pro pedagogy. Vážíme si práce školy a bude naší snahou nadále podporovat rozvoj pedagogů a kvalitního zázemí školních pracovišť po stránce moderních technologií.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

Udělení Absolventských pekařských listů nejlepším studentům

Aktivní a úzká spolupráce se Svazem pekařů a cukrářů v ČR – revize RVP, právní předpisy, nové trendy a technologie, účast na jednáních Svazu se středními školami.

i KAP II – škola je realizátorem projektu a centrem odborného vzdělávání v Jihomoravském kraji a v rámci projektu sdružuje gastronomické školy JMK, které se účastní aktivit projektu. Mezi klíčové aktivity projektu patří zejména vzdělávání pedagogických pracovníků, zaměřené na odborné workshopy, kurzy, semináře pro učitele i pro žáky, kroužky pro žáky a potenciální zájemce z řad žáků základních škol, metodická setkávání učitelů včetně učitelů OV v rámci celého Jihomoravského kraje, sdílení pedagogů – příklady dobré praxe, přednášky odborníků z praxe, odborné exkurze, návštěvy pracovišť, tvorba výukových materiálů – vytváření video tutoriálů a zveřejňování učebních pomůcek.

HODNOTÍCI KRITÉRIA

Úspěchy žáků/studentů a pedagogů na odborných soutěžích

Absolvování odborných vzdělávacích kurzů

Zapojení odborníků z praxe do výuky

Členství a aktivní spolupráce s AHR ČR

Členství v dalších profesních organizacích a aktivní spolupráce s nimi

Podílení se na významných odborných akcích propagujících rozvoj oboru

Práce s projekty ESF a výzkumná činnost

Kvalita vybavení odborných pracovišť školy

NOMINOVAL:

Ing. Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR, 11. 7. 2022

-----------------------------------------------------------

2.NOMINACE

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

* dobrá vize a koncepce rozvoje poskytování vzdělávání v gastronomických oborech;

* vzdělávání s důrazem na úzké propojení teorie a praxe;

* vzdělávání v reálném provozu pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku;

* úzká spolupráce s potenciálními zaměstnavateli;

* úzká spolupráce s hotely, kde probíhá odborný výcvik

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

* dlouhodobá oboustranně vysoce hodnocená spolupráce školy a naší firmy

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

* aktivní zapojení pracovníků hotelu do vzdělávání studentů (praxe/stáže);

HODNOTÍCI KRITÉRIA

Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními – propojení teorie s praxí

NOMINOVALA:

Mgr. Eva Sedlmajerová, sedlmajerova@continentalbrno.cz, +420 604241351, 12. 7. 2022

--------------------------------------------------------------------------

3.NOMINACE

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

Škola má velmi širokou nabídku učebních i studijních oborů.

•          Škola podporuje kariérové poradenství a má kariérové poradce na obou sekcích.

•          Škola má vysoké procento úspěšnosti u závěrečných i maturitních zkoušek.

•          V rámci Kulatých stolů vedení školy stimuluje diskusi možných změn, podporuje spolupráci učitelů.

•          Výuka ve všech předmětech je propojena s potřebami skutečného života.

•          Škola pravidelně organizuje setkání v rámci parlamentu a zapojuje rodiče do dění školy.

•          Škola podporuje další vzdělávání učitelů.

•          Škola je příjemným a otevřeným prostorem a dbá o estetickou úpravu školních tříd.

•          Učitelé naslouchají osobním problémům žáků.

•          Většina žáků se s důvěrou obrací na učitele nebo kariérové poradce i v osobních problémech.

•          Vztahy učitelů a žáků jsou otevřené.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Možná je nestandardní, že školu nominuje pedagog působící na škole, kterou nominuje. Hlavním důvodem je fakt, že jsem ve školství jako pedagog teprve jedenáctým rokem a po celou tuto dobu právě na škole Charbulova. Od mého ukončení studií jsem desítky let pracoval v gastronomii a hotelnictví v manažerských funkcích (10 let jsem působil jako vedoucí provozní jednotky kavárna Grand Prix v Kohoutovicích, 20 let jsem řídil 4* hotel belgické společnosti Belgo Moravia a. s., 10 let provozoval kavárnu Café Brussel v Brně a v současné době jsem jednatel společnosti Mecenáš s.r.o), tedy působení v gastronomii jsem zcela neopustil. Jako manažer s dlouholetou praxí vnímám vedení školy ředitelkou Janou Markovou jako příkladné, profesionální a velmi iniciativní, což dokazuje mnoho získaných ocenění školy, proto jsem se k nominaci rozhodl. Mimo jiné:

•          Škola aktivně spolupracuje s podnikatelskými subjekty v rámci praxí žáků.

•          Vedení školy sdílí svá rozhodnutí se všemi učiteli prostřednictvím porad a elektronicky v Teams.

•          Ekonomické i personální řízení školy je zcela transparentní.

•          Vedení školy podporuje a povzbuzuje iniciativu učitelů.

•          Na společném plánování a rozvoji školy se podílejí všichni vyučující.

•          Schůze ve škole jsou efektivní a mají jasný cíl.

•          O prioritách školy se rozhoduje na schůzích učitelů jednotlivých předmětů (VPT).

•          Při prosazování věcí ve škole hrají nejdůležitější roli mezilidské vztahy.

•          Má-li někdo odlišný názor na systém hodnot, může ho sdělit v otevřené diskusi.

•          Vedení školy se neustále snaží vytvořit dobré pracovní klima.

•          Ve škole vládne kolegialita.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

•          Škola podporuje odborné kroužky pro žáky a organizuje prázdninové praxe v zahraničí (Bulharsko, Itálie, Řecko).

•          Žáci školy se umisťují na předních místech v odborných soutěžích, škola podporuje individuální rozvoj žáků.

•          Škola má kvalitní materiální zázemí pro praktickou výuku (UM, Svratka, Obchůdek).

•          Škola se neustále stará o svůj materiální rozvoj vč. vybavení (plánovaná přístavba školy).

•          Škola má vypracovaný plán VIZE 2030, který realizuje.

HODNOTÍCI KRITÉRIA

Účast žáků/studentů na odborných stážích v zahraničí

Účast pedagogů na odborných stážích v ČR

Účast pedagogů na odborných stážích v zahraničí

Úspěchy žáků/studentů a pedagogů na odborných soutěžích

Absolvování odborných vzdělávacích kurzů

Kvalita vybavení školy

Zapojení odborníků z praxe do výuky

Členství a aktivní spolupráce s AHR ČR

Členství v dalších profesních organizacích a aktivní spolupráce s nimi

Podílení se na významných odborných akcích propagujících rozvoj oboru

Práce s projekty ESF a výzkumná činnost

Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními – propojení teorie s praxí

Kvalita vybavení odborných pracovišť školy

NOMINOVAL:

Jaromír Jurka, 603 147 654, jurka@charbulova.cz, 14. 7. 2022

4.NOMINACE

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

Koncepčně promyšlený a strategicky vyvážený systém řízení školy

•          Spolupráce se sociálními partnery na regionální i mezinárodní úrovni, podpora rozvoje kompetencí žáků v této oblasti

•          Další vzdělávání pedagogických pracovníků a využívání získaných poznatků při vzdělávání žáků zejména v oblasti praktického vyučování

•          Materiálně technické vybavení školy pro potřeby teoretického i praktického vyučování

•          Efektivní poradenské činnosti a činnost školního poradenského pracoviště

•          Kvalitní a efektivní průběh odborného vzdělávání žáků s maximálním využíváním nadstandardního materiálního vybavení

•          Využívání více zdrojů financování k celkovému rozvoji školy

•          Více jak 75letá tradice poskytování vzdělávání v gastronomických oborech vzdělání. Škola patří mezi největší, ne-li je největší gastronomickou školu v ČR s počtem cca 1 700 žáků v oborech gastronomických, potravinářských, obchodu, služeb, hotelnictví a cestovní ruch.

•          Škola je Centrem odborného vzdělávání Jihomoravského kraje pro obory gastronomie a služeb (sdružuje školy Jihomoravského kraje vyučující obory vzdělání gastronomie a služeb)

•          Národní cena kvality ČR 2016 – vítěz soutěže – veřejný sektor model CAF

•          Cena hejtmana 2016 – vítěz soutěže CS společenská odpovědnost organizací – cena hejtmana Jihomoravského kraje

•          Certifikát AKC ČR stvrzující vysokou kvalitu vzdělávání v oboru gastronomie (2015-2018, 2018-2021, 2021-2024)

•          Certifikát ČSZM vysoké kvality vzdělávání v oboru Řezník – uzenář

•          Certifikát Dobrý anděl

•          Naplňování jasně stanovené vize a koncepce rozvoje poskytování vzdělávání v gastronomických oborech vzdělání s důrazem na úzké propojení teorie a praxe „Vzděláváme pro život“, kvalitu poskytovaného vzdělávání v reálném provozu pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku a úzkou spolupráci s potenciálními zaměstnavateli

•          Personálně stabilní tým učitelů odborných předmětů a odborného výcviku – zejména i bývalých odborníků z praxe se zájmem o předávání praktických zkušeností a vědomostí z reálných provozů do odborného výcviku, učební a odborné praxe

•          Rozvoj lidských zdrojů – důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména také učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku – těsné propojení teorie a praxe formou vytváření podmínek a realizaci dalšího vzdělávání ve spolupráci s odbornými asociacemi, organizacemi, odborníky z praxe – novinky oboru, nové technologie, postupy

•          Materiálně technické vybavení a zázemí odborného výcviku – vlastní restaurace Nová Svratka, kavárna Um, prodejna Um, vybavení školní kuchyně na vysoké úrovni, tři výukové gastro laboratoře, spolupráce s firmou Rational – nové technologie, pravidelná školení, …

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Úzká spolupráce s hotely, ve kterých probíhá odborný výcvik jako jedna z mála škol pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku, podíl spolupracujících organizací a hotelů při naplňování ŠVP a spolupráce při zajišťování gastronomických akcí

•          Vytváření učebních pomůcek a jejich zpřístupnění na www.rvp.cz, instruktážní videa pro výuku – https://www.youtube.com/channel/UCBaA2qVVGKmaws3EYw8fW-w/videos

•          Prezentace oborů vzdělání a ukázky povolání pro základní školy, spolupráce se základními školami, místními částmi města Brna – spolupořadatel dne dětí,

•          Rekvalifikační a odborné kurzy pro širokou veřejnost

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

Hodnotící kritéria – všechna ANO – popis jejich naplňování

1)         Účast žáků na odborných stážích v zahraničí

Výměnný pobyt na SOŠ Horný Smokovec na Slovensku 2022 – obory kuchař a číšník

Odborná stáž – projekt přeshraniční spolupráce – Senica, Slovensko

Každoroční odborná stáž Retz (přerušení v době covidu, nyní opět pokračuje)

Odborná stáž – Como, Itálie – před uzavřením škol, výměnné stáže – Cometa Como

Odborná stáž – Zadar – před uzavřením škol

2)         Účast pedagogů na odborných stážích v ČR

UOV cukrář – Holiday Inn Prague Congress Centre

UOV pekař – IREKS Enzyma, Brno

UOV cukrář – hotel International, Brno

UOV obor číšník – Grandhotel PUPP, Karlovy Vary

UOV obor kuchař – Grandhotel PUPP, Karlovy Vary

UOV obor číšník – hotel International

UOV číšník – Francouzká restaurace Obecní dům Praha

UOV kuchař – Francouzká restaurace Obecní dům Praha

Učitelé OV vykonávají pedagogickou činnost v rámci odborného výcviku, učební a odborné praxe s žáky přímo na pracovištích hotelů, kaváren – International, Continental, Voroněž, Maximus, Santon, kavárna UM, restaurace Nová Svratka a zajišťují gastronomické akce a catering v reálném provozu

a další

3)         Účast pedagogů na odborných stážích v zahraničí

UOV číšník – kavárna – Como, Itálie

UOV kuchař – Zadar

VUOV obor kuchař – Střední odborná škola hotelová Horný Smokovec, Slovensko

4)         Úspěchy žáků a pedagogů na odborných soutěžích

Gastro Makro CUP Přerov 2022 – 1. místo obor kuchař

Gastro Makro CUP Přerov 2022 – 1. místo obor číšník

CZECH BARTENDERS ASSOCIATION TEAM CHALLENGE 2022 – 1. místo v disciplíně barista,3.místo v disciplíně čepování piva, 2. místo jako školní tým číšník

Kocour CUP Varnsdorf – obor číšník 2. místo v disciplíně míchání nápojů

BIRELL CUP 2022–2. místo v oboru číšník v disciplíně míchání nápojů

                                  1. a 2. místo obor číšník v disciplíně Talíř za talíř

GASTRO JUNIOR BIDFOOD CUP – obor cukrář – 1. místo, obor kuchař - 6. místo

Sommeliérská soutěž - “Trophé Bohemia sekt” - říjen 2021 – 1., 3 místo

Sommelier Moravy – listopad 2021 – 1., 2. místo

Těšínská karafa – soutěž sommeliérů - leden 2022 – 1., 3. místo

Pekař roku junior 2022–1. místo obor pekař

O Priessnitzův dortík 2022–2. místo obor cukrář

Gastro junior Brno Bidvest Cup 2016 – nejúspěšnější škola

a další

5)         Absolvování odborných vzdělávacích kurzů

Jen v rámci projektu iKAP, ve kterém je škola realizátorem aktivit projektu a Centrem odborného vzdělávání oborů gastronomických služeb, se učitelé OV a odborných předmětů v posledním roce zúčastnili velkého počtu vzdělávacích kurzů:

Moderní technologie …. (Rational)   kuchař

Éclairs (Rjasnyj)         cukrář

Sushi Class (Křížek)     kuchař

Moderní česká gastronomie (Horký)kuchař

Čokoládové bonbónycukrář

Vizovické pečivo         pekař

CBA úvod        číšník

Steaky (Ampapa)        kuchař

CBA Víno napříč Evropou       číšník

Základy pekařské výroby I. (Hanus)   pekař

Základy pekařské výroby II. (Hanus)pekař

CBA Bar, barová kultura, …    číšník

CBA Pivo, pivní kultura, …      číšník

Slaná cukrařina (Rjasnyj)        cukrář

Bourání vepřové půlky           kuchař

Základy pekařské výroby III. (Hanus)pekař

Kuchařské zpracování kaprakuchař

Vyzrálé maso, bourání, zrání steakůkuchař

Vyzrálé maso, bourání, zrání steakůkuchař

Tradiční cukrářské a pekařské výrobky jižní Itálie I.cukrář

Tradiční cukrářské a pekařské výrobky jižní Itálie II.cukrář

Vyzrálé maso, bourání, zrání steakůkuchař

CARVING: Jednoduché ozdobby ze zeleniny a ovoce           kuchař

CARVING: Jednoduché ozdobby ze zeleniny a ovoce           kuchař

Trendy a základní standardy prof. Obsluhy   číšník

Trendy a základní standardy prof. Obsluhy   číšník

ČBA: Barista – základní kurz   číšník

ČBA: Bar, barová kultura, destiláty ….           číšník

ČBA: Víno napříč Evropou      číšník

Slavnostní dort (Kaczurová)   cukrář

Carving: Dekorace z vyřezávaného ovoce a zeleniny            kuchař

Jednoduché ozdoby ze zeleniny a ovoce       kuchař

Carving – jednoduché ozdoby z ovoce          kuchař

Carving – jednoduché ozdoby ze zeleniny    kuchař

Workshop pro pedagogické pracovníky ško,. s gastronomickým zaměřením        číšník

Práce s karamelem    cukrář

ČBA: Teatender          číšník

Jurka: Baristačíšník

Pralinky a práce s čokoládoucukrář

Burgrykuchař

Veganské cukrářské výrobkycukrář

Nové trendy v pekařské výrobě         pekař

Skřítek (modelování figurek)cukrář

Floristika při úpravě slavnostní tabule          číšník

Slovenské perníčky     cukrář

Nové trendy - dorty    cukrář

Nové trendy - dezertycukrář

Základní potraviny – maximální využití v kuchyni     kuchař

a další

6)         Kvalita vybavení školy

Nadstandardní vybavení školy pro teoretickou výuku i praktické vyučování. Vlastní provozy vybavené novými technologiemi – viz Kvalita vybavení odborných pracovišť školy, umožňující výrobu a poskytování gastronomických služeb včetně provozu kavárny a cateringu v plném rozsahu.

7)         Zapojení odborníků z praxe do výuky

Přímo na pracovištích, ve kterých probíhá odborný výcvik, žáci pracují i společně se zaměstnanci hotelů, v odpoledních hodinách a mimo prac. den pod vedením instruktorů – odborníků z praxe.

Zaměstnanci fa PENAM, GLOBUS, hotelu International a dalších hotelů – odborníci z praxe při závěrečných zkouškách, při náborových akcích školy.

Zaměstnanci firmy Heroldova pekárna ze Slavkova u Brna, GLOBUS Brno, hotelu International Brno – lektoři pro odborný výcvik oborů CP.

Vlastní zaměstnanci – šéfkuchaři a číšníci s rozsáhlou praxí v oboru, zkušenostmi z reálného provozu

Zaměstnanci spolupracujících hotelů – přínos pro výuku odborného výcviku a praxe přímo na pracovištích, kde probíhá odborný výcvik, spoluúčast při aktualizaci ŠVP

Zaměstnanci fa CESK, IREKS ENZYMA – lektoři odborných seminářů pro obory CP.

8)         Členství a aktivní spolupráce s AHR

AHR – škola je členem AHR, ředitelka je členkou vzdělávací sekce AHR a aktivně se zapojuje do činnosti vzdělávací selce a spolupracuje prostřednictvím AHR rovněž s HK ČR. Účast učitelů OV a OP na vzdělávacích aktivitách a akcích, konferencích pořádaných AHR pro gastronomické a hotelové střední školy. Spolupráce při zajišťování dalšího vzdělávání, připomínkování RVP, mistrovská zkouška, novely právních předpisů a další.

9)         Členství v dalších profesních organizacích a aktivní spolupráce s nimi

Asociace gastronomických a hotelových škol (dříve AŘHŠ) – aktivní činnost v rámci asociace prostřednictvím ředitelky školy – místopředsedkyně asociace.

Asociace kuchařů a cukrářů ČR – aktivní spolupráce školy zejména při organizaci a realizaci soutěží – dříve byla škola organizátorem celostátní soutěže Gastrojunior (až do roku 2018), škola je pořadatelem a organizátorem soutěže Moravský pohár (soutěž cukrářů).

Česká barmanská asociace – úzká spolupráce při přípravě a realizaci kurzů dalšího vzdělávání pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku – spolupráce na přípravě koncepce a úprav RVP v návaznosti na nastavení pilířů základních znalostí a dovedností absolventa oboru, spolupráce se sektorovou radou – profesní kvalifikace a úplné kvalifikace pro povolání číšník, …

Svaz pekařů a cukrářů v ČR – aktivní a úzká spolupráce se svazem pekařů a cukrářů – revize RVP, právní předpisy, nové trendy a technologie, účast na jednáních Svazu cukrářů a pekařů se středními školami.

Český svaz zpracovatelů masa – ředitelka školy je předsedkyní vzdělávací sekce ČSZM – zajištění vzájemné výměny zkušeností a spolupráce středních škol, prezentace oboru řezník, propagace oboru, spolupráce s výrobními podniky, členy ČSZM – Steinhauser, Jatka Ivančice a další.

Národní pedagogický institut – revize RVP, profesní kvalifikace, zpracovávání modulů a jejich implementace do výuky v teoretickém vyučování i odborném výcviku v souladu s RVP.

České ručičky – člen organizačního výboru přehlídky České ručičky – Mistrovství ČR v oborech kuchař, číšník, cukrář.

Asociace průvodců České republiky – učitelé odborných předmětů oboru Cestovní ruch jsou akreditovaní průvodci a členy asociace.

10)       Podílení se na významných odborných akcích propagujících rozvoj oboru

Příprava, organizace a realizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – učitelů odborných předmětů a praktického vyučování nejen vlastních, ale z gastronomických škol Jihomoravského kraje – metodická setkávání, konference, workshopy, kurzy, semináře předních kuchařů, odborníků z CBA – číšník, sdílení dobrých praxí a dalších (viz klíčové aktivity projektu).

Kroužky odborných dovedností, přednášky, odborné exkurze pro žáky gastronomických oborů

Tvorba videopomůcek pro výuku a prezentaci oborů

Zajišťování gastronomických akcí ve spolupráci s hotely

Pořádání nadregionálních a mezinárodních soutěží odborných dovedností – Vánoční pohár v hotelu International, Moravský pohár, Birel Cup, dříve téměř 20 let Gastrojunior Bidvest Cup Brno – nejprestižnější soutěž kuchařů, číšníků a cukrářů České republiky.

11)       Práce s projekty ESF a výzkumná činnost

Výzkumná činnost – spolupráce s Fakultou veterinární hygieny a ekologie – studium údržnosti CP výrobků, realizace exkurzí studentům fakulty na pracovištích školy, poskytnutí vzorků studentům fakulty k dalšímu výzkumu.

iKAP II – škola je realizátorem projektu a centrem odborného vzdělávání v Jihomoravském kraji a v rámci projektu sdružuje gastronomické školy JMK, které se účastní aktivit projektu. Mezi klíčové aktivity projektu patří zejména vzdělávání pedagogických pracovníků gastronomických oborů vzdělání a oborů služeb, zaměřené na odborné workshopy, kurzy, semináře pro učitele i pro žáky, kroužky pro žáky a potenciální zájemce z řad žáků základních škol, metodická setkávání učitelů včetně učitelů OV v rámci celého Jihomoravského kraje, sdílení pedagogů – příklady dobré praxe, přednášky odborníků z praxe, odborné exkurze, návštěvy pracovišť, tvorba výukových materiálů – vytváření video tutoriálů a zveřejňování učebních pomůcek.

Od září 2022 – Šablony 2022 – další vzdělávání PP, sdílení zkušeností, odborné stáže ve firmách, tandemová výuka, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem – speciální pedagog, školní psycholog, kariérový poradce asistent

Dříve realizované projekty s podporou ESF – zejména

Na kompetence společně – ESF – projekt zaměřen na další vzdělávání a rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků

Šablony 2017

Šablony 2019

12)       Spolupráce s ubytovacím či gastronomickým zařízením, propojení teorie s praxí

Velice úzká a rozsáhlá spolupráce s hotely ve městě Brně, zejména hotely International, Maximus, Voroněž, Continental, Santon, Chateau de Frontiere / Hraniční zámeček a další hotely a restaurace v Brně a okolí, ve kterých probíhají odborné praxe žáků oborů Hotelnictví a Cestovní ruch. Škola také spolupracuje při zajišťování a průběhu učebních a odborných praxí žáků oboru Cestovní ruch, Ekonomika a podnikání se zaměřením na cestovní ruch s cestovními kanceláři a Letištěm Brno.

Zapůjčení profesionálních kávovarů do Atria a na Novou Svratku od firmy Delicomat pro možnosti zdokonalování žáků v baristice pro žáky oboru číšník

Zapůjčení výčepu zdarma od firmy Plzeňský Prazdroj pro možnosti zdokonalování žáků v čepování piva

13)       Kvalita vybavení odborných pracovišť školy

Nadstandardně vybavená pracoviště praktického vyučování:

Nové technologie na pracovištích odborného výcviku – školní kuchyně, restaurace Nová Svratka

Kvalitně vybavená gastro studia – 2 na Charbulově, 1 v areálu restaurace Nová Svratka

Kavárna UM – pracoviště OV číšník, kuchař, učební a odborná praxe obor hotelnictví

Kuchyně restaurace Nová Svratka – 3 pracoviště OV – kuchař, 1 pracoviště OV – číšník

Výrobní prostory pro obor cukrář - 10 pracovišť + expedice

Výrobní prostory pro obor pekař – 3 pracoviště + expedice

Výrobní prostory pro obor řezník (využívá i obor) – 3 pracoviště + expedice

Prodejny učňovských výrobků – 3 prodejny + bufet

a další.

HODNOTÍCI KRITÉRIA

Účast žáků/studentů na odborných stážích v zahraničí

Účast pedagogů na odborných stážích v ČR

Účast pedagogů na odborných stážích v zahraničí

Úspěchy žáků/studentů a pedagogů na odborných soutěžích

Absolvování odborných vzdělávacích kurzů

Kvalita vybavení školy

Zapojení odborníků z praxe do výuky

Členství a aktivní spolupráce s AHR ČR

Členství v dalších profesních organizacích a aktivní spolupráce s nimi

Podílení se na významných odborných akcích propagujících rozvoj oboru

Práce s projekty ESF a výzkumná činnost

Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními – propojení teorie s praxí

Kvalita vybavení odborných pracovišť školy

NOMINOVAL:

Ondřej Richter, Maximus Resort, a.s., 605483672, richter@maximus-resort.cz, 14.7.2022

----------------------------------

5.NOMINACE

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

Kvalitní a efektivní průběh odborného vzdělávání žáků s maximálním využíváním nadstandardního materiálního vybavení

•          Personálně stabilní tým učitelů odborných předmětů a odborného výcviku – zejména i bývalých odborníků z praxe se zájmem o předávání praktických zkušeností a vědomostí z reálných provozů do odborného výcviku, učební a odborné praxe

•          Úzká spolupráce s našimi hotely, ve kterých probíhá odborný výcvik jako jedna z mála škol pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku, podíl spolupracujících organizací a hotelů při naplňování ŠVP a spolupráce při zajišťování gastronomických akcí

•          Certifikát AKC ČR stvrzující vysokou kvalitu vzdělávání v oboru gastronomie (2015-2018, 2018-2021, 2021-2024)

•     Absolutně skvělá spolupráce s výpomocí provozních situací a udržení vysoké úrovně služeb pro hosty hotelu

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

viz. Výše

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

Gastro Makro CUP Přerov 2022 – 1. místo obor kuchař

Gastro Makro CUP Přerov 2022 – 1. místo obor číšník

CZECH BARTENDERS ASSOCIATION TEAM CHALLENGE 2022 – 1. místo v disciplíně barista,3.místo v disciplíně čepování piva, 2. místo jako školní tým číšník

BIRELL CUP 2022–2. místo v oboru číšník v disciplíně míchání nápojů, 1. a 2. místo obor číšník v disciplíně Talíř za talíř

GASTRO JUNIOR BIDFOOD CUP – obor cukrář – 1. místo, obor kuchař - 6. místo

Sommeliérská soutěž - “Trophé Bohemia sekt” - říjen 2021–1., 3 místo

Sommelier Moravy – listopad 2021–1., 2. místo

Nadstandardní vybavení školy pro teoretickou výuku i praktické vyučování. Vlastní provozy vybavené novými technologiemi

Přímo na pracovištích, ve kterých probíhá odborný výcvik, žáci pracují i společně se zaměstnanci hotelů, v odpoledních hodinách a mimo prac. den pod vedením instruktorů – odborníků z praxe. Zaměstnanci spolupracujících hotelů – přínos pro výuku odborného výcviku a praxe přímo na pracovištích, kde probíhá odborný výcvik.

Velice úzká a rozsáhlá spolupráce s hotely ve městě Brně, zejména hotely OREA jako je OREA Congress Hotel Brno, OREA Hotel Voro a OREA Hotel Santon. Známá je spolupráce i s ostatními hotely na vysoké úrovni jako např. International, Maximus, Continental, Chateau de Frontiere / Hraniční zámeček.

HODNOTÍCI KRITÉRIA

Úspěchy žáků/studentů a pedagogů na odborných soutěžích

Kvalita vybavení školy

Zapojení odborníků z praxe do výuky

Podílení se na významných odborných akcích propagujících rozvoj oboru

Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními – propojení teorie s praxí

NOMINOVAL:

Jaromír Juris, jaromir.juris@orea.cz, 15.7.2022

-----------------------------------------------

6.NOMINACE

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

Dlouhodobá spolupráce s Českou barmanskou asociací na regionální i národní úrovni, podpora rozvoje vzdělávání oblasti gastronomie
Koncepční a dlouhodobá práce s pedagogickými pracovníky a využívání získaných poznatků při vzdělávání žáků zejména v oblasti praktického vyučování
Kvalitní technické vybavení školy pro potřeby teoretického i praktického vyučování
Kvalitní a efektivní průběh odborného vzdělávání žáků s maximálním využíváním nadstandardního materiálního vybavení
Efektivní využívání zdrojů financování k celkovému rozvoji školy, studentů i pedagogů.
Největší gastronomická škola v ČR s 75 letou tradicí a počtem cca 1 700 žáků v oborech gastronomických, potravinářských, obchodu, služeb, hotelnictví a cestovní ruch.
Příkladné vedení centra odborného vzdělávání JMK pro obory gastronomie a služeb.
Naplňování stanovené vize a koncepce rozvoje poskytování vzdělávání v gastronomických oborech vzdělání s důrazem na úzké propojení teorie a praxe „Vzděláváme pro život“, kvalitu poskytovaného vzdělávání v reálném provozu pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku a úzkou spolupráci s potenciálními zaměstnavateli
Stabilní tým učitelů odborných předmětů a odborného výcviku – zejména i bývalých odborníků z praxe se zájmem o předávání praktických zkušeností a vědomostí z reálných provozů do odborného výcviku, učební a odborné praxe
Rozvoj lidských zdrojů - důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména také učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku – těsné propojení teorie a praxe formou vytváření podmínek a realizaci dalšího vzdělávání ve spolupráci s odbornými asociacemi, organizacemi, odborníky z praxe – novinky oboru, nové technologie, postupy
Vlastní odborná pracoviště:
Nová Svratka, kavárna Um, prodejna Um, tři výukové gastrolaboratoře, spolupráce s firmou Rational – nové technologie, pravidelná školení,…
Úzce spolupráce s hotely, ve kterých probíhá odborný výcvik jako jedna z mála škol pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku, podíl spolupracujících organizací a hotelů při naplňování ŠVP a spolupráce při zajišťování gastronomických akcí
Soustavná snaha o vytváření učebních pomůcek a jejich zpřístupnění na www.rvp.cz, instruktážní videa pro výuku – https://www.youtube.com/channel/UCBaA2qVVGKmaws3EYw8fW-w/videos


DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Absolvování odborných vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky u České barmanské asociace VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022:
CBA Úvod do nápojové gastronomie
CBA Víno napříč Evropou I.
CBA Bar, barová kultura I.    
CBA Pivo, pivní kultura, …
CBA Barista - základní kurz
CBA Bar, barová kultura, destiláty II.
CBA Víno napříč Evropou II.
CBA Workshop pro pedagogické pracovníky škol s gastronomickým zaměřením 2021/II
CBA Teatender
CBA Workshop pro pedagogické pracovníky škol s gastronomickým zaměřením 2022/I

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

GCBA - Česká barmanská asociace – úzká spolupráce při přípravě a realizaci kurzů dalšího vzdělávání pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku – spolupráce na přípravě koncepce a úprav RVP v návaznosti na nastavení pilířů základních znalostí a dovedností absolventa oboru, spolupráce se sektorovou radou – profesní kvalifikace a úplné kvalifikace pro povolání číšník,…
NPI - Národní pedagogický institut – revize RVP, profesní kvalifikace, zpracovávání modulů a jejich implementace do výuky v teoretickém vyučování i odborném výcviku v souladu s RVP.

HODNOTÍCI KRITÉRIA

Účast žáků/studentů na odborných stážích v zahraničí

Účast pedagogů na odborných stážích v ČR
Účast pedagogů na odborných stážích v zahraničí
Úspěchy žáků/studentů a pedagogů na odborných soutěžích
Absolvování odborných vzdělávacích kurzů
Kvalita vybavení školy
Zapojení odborníků z praxe do výuky
Členství a aktivní spolupráce s AHR ČR
Členství v dalších profesních organizacích a aktivní spolupráce s nimi
Podílení se na významných odborných akcích propagujících rozvoj oboru
Práce s projekty ESF a výzkumná činnost
Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními- propojení teorie s praxí
Kvalita vybavení odborných pracovišť školy

NOMINOVAL:

Aleš Svojanovský, svojanovsky@cbanet.cz, 777628333,  18. července 2022

..................................

7.NOMINACE

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

Škola rozvíjí a poskytuje vzdělávání v gastronomických oborech s důrazem na úzké propojení s praktickým životem.
Neustále vzdělává pedagogický tým, využívá získaných poznatků při vzdělávání žáku v oblasti praktického vyučování. Personálně je tým pracovníků školy stabilní.
Pracuje intenzivně na kvalitním materiálně technickém vybavení a zázemí odborného výcviku. Provozuje vlastní restauraci, kavárnu i prodejnu. Má vytvořené výukové gastro laboratoře a přivádí žáky ke kreativní práci s novými technologiemi.
Aktivně prezentuje gastronomické obory vzdělávání, pořádá ukázky povolání pro základní školy v Brně i okolí. Nabízí rekvalifikační i odborné kurzy pro širokou veřejnost.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Škola je realizátorem projektu a centrem odborného vzdělávání v Jihomoravském kraji a v rámci projektu sdružuje gastronomické školy JMK, které se účastní aktivit projektu. Mezi klíčové aktivity projektu patří zejména vzdělávání pedagogických pracovníků gastronomických oborů vzdělání a oborů služeb, zaměřené na odborné workshopy, kurzy, semináře pro učitele i pro žáky, kroužky pro žáky a potenciální zájemce z řad žáků základních škol, metodická setkávání učitelů včetně učitelů odborného výcviku v rámci celého Jihomoravského kraje, sdílení pedagogů – příklady dobré praxe, přednášky odborníků z praxe, odborné exkurze, návštěvy pracovišť, tvorba výukových materiálů – vytváření video tutoriálů a zveřejňování učebních pomůcek.
Dokáže se prezentovat desítky úspěšných ocenění žáků i pedagogů na odborných soutěžích.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

Učitelé vykonávají pedagogickou činnost v rámci odborného výcviku, učební a odborné praxe s žáky přímo na pracovištích hotelů, kaváren – International Brno, Continental, Voroněž, Maximus, Santon, kavárna UM, restaurace Nová Svratka a zajišťují gastronomické akce a catering v reálném provozu a další.

Učitelé OV a odborných předmětů v posledním roce zúčastnili velkého počtu vzdělávacích kurzů.

Žáci pracují ve spolupráci s kmenovými zaměstnanců hotelů a zapojují se do každodenního pracovního procesu pod vedením svých mistrů odborného výcviku. Taktéž přímo na pracovištích se stávají vybraní kmenoví zaměstnanci lektory pro odborný výcvik.

Škola je členem AHR, ředitelka je členkou vzdělávací sekce AHR a aktivně se zapojuje do činnosti vzdělávací selce a spolupracuje prostřednictvím AHR rovněž s HK ČR.

Škola je velmi aktivním členem -Asociace gastronomických a hotelových škol, Asociace kuchařů a cukrářů ČR , Česká barmanská asociace , Svazem pekařů a cukrářů, Národního pedagogického institutu a mnohé další.

Škola je organizátorem nadregionálních a mezinárodních soutěží odborných dovedností – Vánoční pohár v hotelu International Brno, Moravský pohár, Birel Cup, dříve téměř 20 let Gastrojunior Bidvest Cup Brno – nejprestižnější soutěž kuchařů, číšníků a cukrářů České republiky. Vytváří řadu video pomůcek, pořádá odborné kurzy. Podílí se aktivně na celé škále gastronomických akcí v regionu.

HODNOTÍCI KRITÉRIA:

Účast pedagogů na odborných stážích v zahraničí

Absolvování odborných vzdělávacích kurzů

Kvalita vybavení školy

Zapojení odborníků z praxe do výuky

Členství a aktivní spolupráce s AHR ČR

Členství v dalších profesních organizacích a aktivní spolupráce s nimi

Podílení se na významných odborných akcích propagujících rozvoj oboru

Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními – propojení teorie s praxí

NOMINOVALA:

Beatrice Vojtková, vojtkova@hotelinternational.cz, 5.8.2022

________________________

8.NOMINACE

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

Koncepčně promyšlený a strategicky vyvážený systém řízení školy

Materiálně technické vybavení školy pro potřeby teoretického i praktického vyučování

Efektivní poradenské činnosti a činnost školního poradenského pracoviště

Škola je Centrem odborného vzdělávání Jihomoravského kraje pro obory gastronomie a služeb (sdružuje školy Jihomoravského kraje vyučující obory vzdělání gastronomie a služeb)

Rozvoj lidských zdrojů – důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména také učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku – těsné propojení teorie a praxe formou vytváření podmínek a realizaci dalšího vzdělávání ve spolupráci s odbornými asociacemi, organizacemi, odborníky z praxe – novinky oboru, nové technologie, postupy

Materiálně technické vybavení a zázemí odborného výcviku – vlastní restaurace Nová Svratka, kavárna Um, prodejna Um, vybavení školní kuchyně na vysoké úrovni, tři výukové gastro laboratoře, pravidelná školení

Úzká spolupráce s hotely, ve kterých probíhá odborný výcvik jako jedna z mála škol pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku, podíl spolupracujících organizací a hotelů při naplňování ŠVP a spolupráce při zajišťování gastronomických akcí

Rekvalifikační a odborné kurzy pro širokou veřejnost

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Viz výše uvedené

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

Velice úzká a rozsáhlá spolupráce s hotely a resorty v Brně, zejména s našimi hotely OREA Santon, OREA Congress Hotel Brno, OREA Hotel Voroněž

HODNOTÍCI KRITÉRIA:

Účast žáků/studentů na odborných stážích v zahraničí

Účast pedagogů na odborných stážích v ČR

Účast pedagogů na odborných stážích v zahraničí

Úspěchy žáků/studentů a pedagogů na odborných soutěžích

Absolvování odborných vzdělávacích kurzů

Kvalita vybavení školy

Zapojení odborníků z praxe do výuky

Členství a aktivní spolupráce s AHR ČR

Členství v dalších profesních organizacích a aktivní spolupráce s nimi

Podílení se na významných odborných akcích propagujících rozvoj oboru

Práce s projekty ESF a výzkumná činnost

Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními- propojení teorie s praxí

Kvalita vybavení odborných pracovišť školy

NOMINOVAL:

Cluster General manager OREA Resort Santon Brno a OREA ResortDevět Skal Vysočina, Petr Opluštil, 605387907, petr.oplustil@orea.cz, 8.8.2022,

…………………………………..

9.NOMINACE

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

Koncepčně promyšlený a strategicky vyvážený systém řízení školy

•          Spolupráce se sociálními partnery na regionální i mezinárodní úrovni, podpora rozvoje kompetencí žáků v této oblasti

•          Další vzdělávání pedagogických pracovníků a využívání získaných poznatků při vzdělávání žáků zejména v oblasti praktického vyučování

•          Materiálně technické vybavení školy pro potřeby teoretického i praktického vyučování

•          Efektivní poradenské činnosti a činnost školního poradenského pracoviště

•          Kvalitní a efektivní průběh odborného vzdělávání žáků s maximálním využíváním nadstandardního materiálního vybavení

•          Využívání více zdrojů financování k celkovému rozvoji školy

•          Více jak 75 letá tradice poskytování vzdělávání v gastronomických oborech vzdělání. Škola patří mezi největší, ne-li je největší gastronomickou školu v ČR s počtem cca 1 700 žáků v oborech gastronomických, potravinářských, obchodu, služeb, hotelnictví a cestovní ruch.

•          Škola je Centrem odborného vzdělávání Jihomoravského kraje pro obory gastronomie a služeb (sdružuje školy Jihomoravského kraje vyučující obory vzdělání gastronomie a služeb)

•          Národní cena kvality ČR 2016– vítěz soutěže – veřejný sektor model CAF

•          Cena hejtmana 2016 – vítěz soutěže CS společenská odpovědnost organizací – cena hejtmana Jihomoravského kraje

•          Certifikát AKC ČR stvrzující vysokou kvalitu vzdělávání v oboru gastronomie (2015-2018, 2018-2021, 2021-2024)

•          Certifikát ČSZM vysoké kvality vzdělávání v oboru Řezník – uzenář

•          Certifikát Dobrý anděl

•          Naplňování jasně stanovené vize a koncepce rozvoje poskytování vzdělávání v gastronomických oborech vzdělání s důrazem na úzké propojení teorie a praxe „Vzděláváme pro život“, kvalitu poskytovaného vzdělávání v reálném provozu pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku a úzkou spolupráci s potenciálními zaměstnavateli

•          Personálně stabilní tým učitelů odborných předmětů a odborného výcviku – zejména i bývalých odborníků z praxe se zájmem o předávání praktických zkušeností a vědomostí z reálných provozů do odborného výcviku, učební a odborné praxe

•          Rozvoj lidských zdrojů - důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména také učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku – těsné propojení teorie a praxe formou vytváření podmínek a realizaci dalšího vzdělávání ve spolupráci s odbornými asociacemi, organizacemi, odborníky z praxe – novinky oboru, nové technologie, postupy

•          Materiálně technické vybavení a zázemí odborného výcviku – vlastní restaurace Nová Svratka, kavárna Um, prodejna Um, vybavení školní kuchyně na vysoké úrovni, tři výukové gastrolaboratoře, spolupráce s firmou Rational – nové technologie, pravidelná školení,…

•          Úzká spolupráce s hotely, ve kterých probíhá odborný výcvik jako jedna z mála škol pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku, podíl spolupracujících organizací a hotelů při naplňování ŠVP a spolupráce při zajišťování gastronomických akcí

•          Vytváření učebních pomůcek a jejich zpřístupnění na www.rvp.cz, instruktážní videa pro výuku – https://www.youtube.com/channel/UCBaA2qVVGKmaws3EYw8fW-w/videos

•          Prezentace oborů vzdělání a ukázky povolání pro základní školy, spolupráce se základními školami, místními částmi města Brna – spolupořadatel dne dětí,

•          Rekvalifikační a odborné kurzy pro širokou veřejnost

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Skvělá spolupráce s odborníky v gastronomii a Asociací kuchařů a cukrářů ČR.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

Účast žáků na odborných stážích v zahraničí

Výměnný pobyt na SOŠ Horný Smokovec na Slovensku 2022 – obory kuchař a číšník

Odborná stáž – projekt přeshraniční spolupráce – Senica, Slovensko

Každoroční odborná stáž Retz (přerušení v době covidu, nyní opět pokračuje)

Odborná stáž – Como, Itálie – před uzavřením škol, výměnné stáže – Cometa Como

Odborná stáž – Zadar – před uzavřením škol

2)         Účast pedagogů na odborných stážích v ČR

UOV cukrář - Holiday Inn Prague Congress Centre

UOV pekař - IREKS Enzyma, Brno

UOV cukrář - hotel International, Brno

UOV obor číšník - Grandhotel PUPP, Karlovy Vary

UOV obor kuchař - Grandhotel PUPP, Karlovy Vary

UOV obor číšník – hotel International

UOV číšník – Francouzká restaurace Obecní dům Praha

UOV kuchař – Francouzká restaurace Obecní dům Praha

Učitelé OV vykonávají pedagogickou činnost v rámci odborného výcviku, učební a odborné praxe s žáky přímo na pracovištích hotelů, kaváren – International, Continental, Voroněž, Maximus, Santon, kavárna UM, restaurace Nová Svratka a zajišťují gastronomické akce a catering v reálném provozu

a další

3)         Účast pedagogů na odborných stážích v zahraničí

UOV číšník - kavárna – Como, Itálie

UOV kuchař - Zadar

VUOV obor kuchař – Střední odborná škola hotelová Horný Smokovec, Slovensko

4)         Úspěchy žáků a pedagogů na odborných soutěžích

Gastro Makro CUP Přerov 2022 – 1. místo obor kuchař

Gastro Makro CUP Přerov 2022 – 1. místo obor číšník

CZECH BARTENDERS ASSOCIATION TEAM CHALLENGE 2022 – 1. místo v disciplíně barista,3.místo v disciplíně čepování piva, 2. místo jako školní tým číšník

Kocour CUP Varnsdorf – obor číšník 2. místo v disciplíně míchání nápojů

BIRELL CUP 2022 – 2. místo v oboru číšník v disciplíně míchání nápojů

                                  1. a 2. místo obor číšník v disciplíně Talíř za talíř

GASTRO JUNIOR BIDFOOD CUP – obor cukrář – 1. místo, obor kuchař - 6. místo

Sommeliérská soutěž - “Trophé Bohemia sekt” - říjen 2021–1., 3 místo

Sommelier Moravy – listopad 2021–1., 2. místo

Těšínská karafa – soutěž sommeliérů - leden 2022 – 1., 3. místo

Pekař roku junior 2022–1. místo obor pekař

O Priessnitzův dortík 2022–2. místo obor cukrář

Gastro junior Brno Bidvest Cup 2016 – nejúspěšnější škola

a další

5)         Absolvování odborných vzdělávacích kurzů

Jen v rámci projektu iKAP, ve kterém je škola realizátorem aktivit projektu a Centrem odborného vzdělávání oborů gastronomických služeb, se učitelé OV a odborných předmětů v posledním roce zúčastnili velkého počtu vzdělávacích kurzů:

Moderní technologie …. (Rational)   kuchař

Éclairs (Rjasnyj)        cukrář

Sushi Class (Křížek)   kuchař

Moderní česká gastronomie (Horký)kuchař

Čokoládové bonbónycukrář

Vizovické pečivo        pekař

CBA úvod      číšník

Steaky (Ampapa)        kuchař

CBA Víno napříč Evropou    číšník

Základy pekařské výroby I. (Hanus)pekař

Základy pekařské výroby II. (Hanus)            pekař

CBA Bar, barová kultura, …číšník

CBA Pivo, pivní kultura, …číšník

Slaná cukrařina (Rjasnyj)       cukrář

Bourání vepřové půlky           kuchař

Základy pekařské výroby III. (Hanus)          pekař

Kuchařské zpracování kaprakuchař

Vyzrálé maso, bourání, zrání steakůkuchař

Vyzrálé maso, bourání, zrání steakůkuchař

Tradiční cukrářské a pekařské výrobky jižní Itálie I.           cukrář

Tradiční cukrářské a pekařské výrobky jižní Itálie II.          cukrář

Vyzrálé maso, bourání, zrání steakůkuchař

CARVING: Jednoduché ozdobby ze zeleniny a ovoce        kuchař

CARVING: Jednoduché ozdobby ze zeleniny a ovoce        kuchař

Trendy a základní standardy prof. Obsluhyčíšník

Trendy a základní standardy prof. Obsluhyčíšník

ČBA: Barista – základní kurz            číšník

ČBA: Bar, barová kultura, destiláty ….        číšník

ČBA: Víno napříč Evropou   číšník

Slavnostní dort (Kaczurová)cukrář

Carving: Dekorace z vyřezávaného ovoce a zeleniny           kuchař

Jednoduché ozdoby ze zeleniny a ovoce       kuchař

Carving – jednoduché ozdoby z ovoce         kuchař

Carving – jednoduché ozdoby ze zeleniny    kuchař

Workshop pro pedagogické pracovníky ško,. s gastronomickým zaměřením         číšník

Práce s karamelem      cukrář

ČBA: Teatender         číšník

Jurka: Baristačíšník

Pralinky a práce s čokoládoucukrář

Burgrykuchař

Veganské cukrářské výrobkycukrář

Nové trendy v pekařské výrobě         pekař

Skřítek (modelování figurek)cukrář

Floristika při úpravě slavnostní tabule          číšník

Slovenské perníčky    cukrář

Nové trendy – dorty   cukrář

Nové trendy – dezerty           cukrář

Základní potraviny – maximální využití v kuchynikuchař

a další

6)         Kvalita vybavení školy

Nadstandardní vybavení školy pro teoretickou výuku i praktické vyučování. Vlastní provozy vybavené novými technologiemi – viz Kvalita vybavení odborných pracovišť školy, umožňující výrobu a poskytování gastronomických služeb včetně provozu kavárny a cateringu v plném rozsahu.

7)         Zapojení odborníků z praxe do výuky

Přímo na pracovištích, ve kterých probíhá odborný výcvik, žáci pracují i společně se zaměstnanci hotelů, v odpoledních hodinách a mimo prac. den pod vedením instruktorů – odborníků z praxe.

Zaměstnanci fa PENAM, GLOBUS, hotelu International a dalších hotelů – odborníci z praxe při závěrečných zkouškách, při náborových akcích školy.

Zaměstnanci firmy Heroldova pekárna ze Slavkova u Brna, GLOBUS Brno, hotelu International Brno – lektoři pro odborný výcvik oborů CP.

Vlastní zaměstnanci – šéfkuchaři a číšníci s rozsáhlou praxí v oboru, zkušenostmi z reálného provozu

Zaměstnanci spolupracujících hotelů – přínos pro výuku odborného výcviku a praxe přímo na pracovištích, kde probíhá odborný výcvik, spoluúčast při aktualizaci ŠVP

Zaměstnanci fa CESK, IREKS ENZYMA – lektoři odborných seminářů pro obory CP.

8)         Členství a aktivní spolupráce s AHR

AHR – škola je členem AHR, ředitelka je členkou vzdělávací sekce AHR a aktivně se zapojuje do činnosti vzdělávací selce a spolupracuje prostřednictvím AHR rovněž s HK ČR. Účast učitelů OV a OP na vzdělávacích aktivitách a akcích, konferencích pořádaných AHR pro gastronomické a hotelové střední školy. Spolupráce při zajišťování dalšího vzdělávání, připomínkování RVP, mistrovská zkouška, novely právních předpisů a další.

9)         Členství v dalších profesních organizacích a aktivní spolupráce s nimi

Asociace gastronomických a hotelových škol (dříve AŘHŠ) – aktivní činnost v rámci asociace prostřednictvím ředitelky školy – místopředsedkyně asociace.

Asociace kuchařů a cukrářů ČR – aktivní spolupráce školy zejména při organizaci a realizaci soutěží – dříve byla škola organizátorem celostátní soutěže Gastrojunior (až do roku 2018), škola je pořadatelem a organizátorem soutěže Moravský pohár (soutěž cukrářů).

Česká barmanská asociace – úzká spolupráce při přípravě a realizaci kurzů dalšího vzdělávání pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku – spolupráce na přípravě koncepce a úprav RVP v návaznosti na nastavení pilířů základních znalostí a dovedností absolventa oboru, spolupráce se sektorovou radou – profesní kvalifikace a úplné kvalifikace pro povolání číšník, …

Svaz pekařů a cukrářů v ČR – aktivní a úzká spolupráce se svazem pekařů a cukrářů – revize RVP, právní předpisy, nové trendy a technologie, účast na jednáních Svazu cukrářů a pekařů se středními školami.

Český svaz zpracovatelů masa – ředitelka školy je předsedkyní vzdělávací sekce ČSZM – zajištění vzájemné výměny zkušeností a spolupráce středních škol, prezentace oboru řezník, propagace oboru, spolupráce s výrobními podniky, členy ČSZM – Steinhauser, Jatka Ivančice a další.

Národní pedagogický institut – revize RVP, profesní kvalifikace, zpracovávání modulů a jejich implementace do výuky v teoretickém vyučování i odborném výcviku v souladu s RVP.

České ručičky – člen organizačního výboru přehlídky České ručičky – Mistrovství ČR v oborech kuchař, číšník, cukrář.

Asociace průvodců České republiky – učitelé odborných předmětů oboru Cestovní ruch jsou akreditovaní průvodci a členy asociace.

10)       Podílení se na významných odborných akcích propagujících rozvoj oboru

Příprava, organizace a realizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – učitelů odborných předmětů a praktického vyučování nejen vlastních, ale z gastronomických škol Jihomoravského kraje – metodická setkávání, konference, workshopy, kurzy, semináře předních kuchařů, odborníků z CBA – číšník, sdílení dobrých praxí a dalších (viz klíčové aktivity projektu).

Kroužky odborných dovedností, přednášky, odborné exkurze pro žáky gastronomických oborů

Tvorba videopomůcek pro výuku a prezentaci oborů

Zajišťování gastronomických akcí ve spolupráci s hotely

Pořádání nadregionálních a mezinárodních soutěží odborných dovedností – Vánoční pohár v hotelu International, Moravský pohár, Birel Cup, dříve téměř 20 let Gastrojunior Bidvest Cup Brno – nejprestižnější soutěž kuchařů, číšníků a cukrářů České republiky.

11)       Práce s projekty ESF a výzkumná činnost

Výzkumná činnost – spolupráce s Fakultou veterinární hygieny a ekologie – studium údržnosti CP výrobků, realizace exkurzí studentům fakulty na pracovištích školy, poskytnutí vzorků studentům fakulty k dalšímu výzkumu.

iKAP II – škola je realizátorem projektu a centrem odborného vzdělávání v Jihomoravském kraji a v rámci projektu sdružuje gastronomické školy JMK, které se účastní aktivit projektu. Mezi klíčové aktivity projektu patří zejména vzdělávání pedagogických pracovníků gastronomických oborů vzdělání a oborů služeb, zaměřené na odborné workshopy, kurzy, semináře pro učitele i pro žáky, kroužky pro žáky a potenciální zájemce z řad žáků základních škol, metodická setkávání učitelů včetně učitelů OV v rámci celého Jihomoravského kraje, sdílení pedagogů – příklady dobré praxe, přednášky odborníků z praxe, odborné exkurze, návštěvy pracovišť, tvorba výukových materiálů – vytváření videotutoriálů a zveřejňování učebních pomůcek.

Od září 2022 – Šablony 2022 – další vzdělávání PP, sdílení zkušeností, odborné stáže ve firmách, tandemová výuka, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem – speciální pedagog, školní psycholog, kariérový poradce asistent

Dříve realizované projekty s podporou ESF- zejména

Na kompetence společně – ESF – projekt zaměřen na další vzdělávání a rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků

Šablony 2017

Šablony 2019

12)       Spolupráce s ubytovacím či gastronomickým zařízením, propojení teorie s praxí

Velice úzká a rozsáhlá spolupráce s hotely ve městě Brně, zejména hotely International, Maximus, Voroněž, Continental, Santon, Chateau de Frontiere / Hraniční zámeček a další hotely a restaurace v Brně a okolí, ve kterých probíhají odborné praxe žáků oborů Hotelnictví a Cestovní ruch. Škola také spolupracuje při zajišťování a průběhu učebních a odborných praxí žáků oboru Cestovní ruch, Ekonomika a podnikání se zaměřením na cestovní ruch s cestovními kanceláři a Letištěm Brno.

Zapůjčení profesionálních kávovarů do Atria a na Novou Svratku od firmy Delicomat pro možnosti zdokonalování žáků v baristice pro žáky oboru číšník

Zapůjčení výčepu zdarma od firmy Plzeňský Prazdroj pro možnosti zdokonalování žáků v čepování piva

13)       Kvalita vybavení odborných pracovišť školy

Nadstandardně vybavená pracoviště praktického vyučování:

Nové technologie na pracovištích odborného výcviku – školní kuchyně, restaurace Nová Svratka

Kvalitně vybavená gastrostudia – 2 na Charbulově, 1 v areálu restaurace Nová Svratka

Kavárna UM – pracoviště OV číšník, kuchař, učební a odborná praxe obor hotelnictví

Kuchyně restaurace Nová Svratka – 3 pracoviště OV – kuchař, 1 pracoviště OV -číšník

Výrobní prostory pro obor cukrář - 10 pracovišť + expedice

Výrobní prostory pro obor pekař – 3 pracoviště + expedice

Výrobní prostory pro obor řezník (využívá i obor) – 3 pracoviště + expedice

Prodejny učňovských výrobků – 3 prodejny + bufet

a další.

HODNOTÍCI KRITÉRIA:

Účast žáků/studentů na odborných stážích v zahraničí

Účast pedagogů na odborných stážích v ČR

Účast pedagogů na odborných stážích v zahraničí

Úspěchy žáků/studentů a pedagogů na odborných soutěžích

Absolvování odborných vzdělávacích kurzů

Kvalita vybavení školy

Zapojení odborníků z praxe do výuky

Členství a aktivní spolupráce s AHR ČR

Členství v dalších profesních organizacích a aktivní spolupráce s nimi

Podílení se na významných odborných akcích propagujících rozvoj oboru

Práce s projekty ESF a výzkumná činnost

Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními – propojení teorie s praxí

Kvalita vybavení odborných pracovišť školy

NOMINOVAL:

Tomáš Popp, tomas.popp@akc.cz, 9.8.2022

-------------------------------------------

10.NOMINACE

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

Navrhuji tuto školu především na základě osobních zkušeností s dlouhodobou profesionální spoluprací na úrovni odborného výcviku studentů v oboru gastronomie a hotelnictví. Spojením teoretických vědomostí načerpaných studiem na této škole s praktickou dovedností získanou na kvalitním pracovišti vzniká předpoklad růstu úspěšných studentů a později pracovníků v nabízených oborech.  

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Škola nejen svou velikostí naplňuje vizi předního vzdělávacího ústavu v rámci ČR v oborech potravinářských, gastronomických, obchodu, služeb, hotelnictví a cestovního ruchu. Zkušený pedagogický sbor, kvalitní materiálně technické vybavení školy a odborných pracovišť Nová Svratka, kavárna Um, prodejna Um, odborné stáže pedagogů i žáků v ČR i v zahraničí, angažovanost v profesních organizacích, naplňování vytyčených úkolů a cílů jsou parametry, kterými se může toto zařízení pochlubit.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

Nadstandardní profesionální vybavení učeben teoretického i praktického vyučování a v neposlední řadě i pracovišť odborného výcviku mimo budovu školy.
Vedení školy se pravidelně účastní konferencí AHR ČR, aktivní spolupráce v rámci činnosti vzdělávací sekce.
Pořádání a zajišťování soutěží odborných dovedností
Úzká spolupráce s hotely a restauracemi nejen v Brně, ale i v rámci celého regionu např. OREA Congress Hotel Brno, hotel International, hotel Continental, Chateau de Frontiere/ Hraniční zámeček.

HODNOTÍCI KRITÉRIA:

Kvalita vybavení školy

Zapojení odborníků z praxe do výuky
Členství a aktivní spolupráce s AHR ČR

Členství v dalších profesních organizacích a aktivní spolupráce s nimi

Podílení se na významných odborných akcích propagujících rozvoj oboru

Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními- propojení teorie s praxí

Kvalita vybavení odborných pracovišť školy

NOMINOVAL:

Jiří Zahradníček, zahradnicek@chateaudefrontiere.com, 31.8.2022