Představení kandidátů


Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

Naší vizí je škola poskytující kvalitní vzdělávání pro všechny žáky, v přátelské a nekonfliktní atmosféře, kde se bude střetávat svět nových znalostí a moderních technologií s morálními hodnotami.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČSMD Šilheřovice, s.r.o. je školou zabývající se výchovou a vzděláváním mládeže. Škola má v regionu dlouholetou tradici, v roce 2021 oslavila 65. výročí od svého založení. V nabídce školy jsou tříleté obory vzdělávání zakončené výučním listem: Kuchař – číšník, Cukrář, Kadeřník a čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou: Hotelnictví, Cestovní ruch (se zaměřením na golf), Analýza potravin a Nutriční asistent.

V současné době ve škole studuje cca 310 žáků a v tomto školním roce ve škole působí 30 pedagogických pracovníků a 3 asistentky pedagoga pro žákyně s PAS oboru Cukrář. Ve školním roce 2021-2022 již jedna žákyně s PAS absolvovala daný obor s vyznamenáním.

Škola disponuje kromě klasických učeben i moderním vybavením pro odbornou výuku, moderní výpočetní technikou, jazykovými učebnami, chemickou laboratoří, kadeřnickými salony a cukrářskou výrobnou.

Škola průběžně realizuje investiční projekty, díky kterém drží krok s moderními trendy vybavení učeben i pro případnou online výuku a mohla vybudovat bezbariérový přístup do školy.

Škola se aktivně zapojuje i do projektů EU zaměřených na odborné vzdělávání žáků i další vzdělávání pedagogů, realizuje výzvy v oblasti odborného i školního vzdělávání Erasmus i pro žáky s omezenými příležitostmi, každoročně se cca 10-12 žáků účastní zahraniční stáže i mimo program Erasmus+.

S cílem zvýšit motivaci žáků ke studiu zavádíme inovativní metody ve výuce, např. projektové vyučování, fiktivní firmy.

Od 1.9.2021 se škola účastní 2letého projektu MSK s názvem OKAP II Rozvoj odborné angličtiny na SŠ a Okap II podnikání a polytechnika. Cílem projektu je posílit výuku OAJ tandemovou metodou.

Praktická výuka a odborný výcvik žáků probíhají na školních pracovištích a na pracovištích sociálních partnerů, kde studenti pracují samostatně nebo ve větších skupinách pod vedením učitele odborného výcviku, nebo pověřeného instruktora.

Díky mnohaleté spolupráci se zaměstnavateli se odborníci z praxe aktivně zapojují do výuky žáků, kde jim předávají své zkušenosti z praxe a výuka tak získává širší rozměr.

Žáci všech oborů se aktivně účastní regionálních soutěží, ve kterých se umísťují na předních místech. Pomáhají zajišťovat řadu společenských akcí v regionu a aktivně se účastní projektových dnů a prezentačních akcí školy.

Cílem školy stát se také centrem celoživotního učení, od roku 2014 a 2016 se škola stala akreditovaným střediskem pro realizaci kurzů a zkoušek profesních kvalifikací v oblasti gastronomie a kosmetické péče. V roce 2019/2020 se oblast dalšího vzdělávání rozšířila o poskytování profesní kvalifikace Kadeřník.

Součástí školy je Domov mládeže, ubytováno je cca 30 žáků školy.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

NERELEVANTNÍ

HODNOTÍCI KRITÉRIA

Účast žáků/studentů na odborných stážích v zahraničí

Účast pedagogů na odborných stážích v ČR

Účast pedagogů na odborných stážích v zahraničí

Úspěchy žáků/studentů a pedagogů na odborných soutěžích

Kvalita vybavení školy

Zapojení odborníků z praxe do výuky

Členství a aktivní spolupráce s AHR ČR

Členství v dalších profesních organizacích a aktivní spolupráce s nimi

Práce s projekty ESF a výzkumná činnost

Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními – propojení teorie s praxí

Kvalita vybavení odborných pracovišť školy

NOMINOVAL:

Ing. Petr Lošák, 602725999