Představení kandidátů

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka

Ostarava - Hrabůvka

Zdůvodnění návrhu: Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka byla založena v roce 1956 a po celou dobu své existence vychovává budoucí odborníky z oblasti gastronomie a gastronomických služeb. V současné době má homogenní vzdělávací nabídku ze skupin oborů Gastronomie, hotelnictví, turismus a Potravinářství a potravinářská chemie v oborech vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia. Uchazeči mohou zvolit studium jak v denní, tak v dálkové formě. Zájemci mají možnost složit zkoušky z profesních kvalifikací (celkem 13 PK). Podle aktuální poptávky rovněž škola realizuje rekvalifikační kurzy, zejména pro Úřad práce. Školní vzdělávací programy školy reflektují nejnovější poznatky z jednotlivých oborů, vyučující se průběžně vzdělávají, aby mohli žákům zprostředkovat přenos aktuálních trendů. Škola dlouhodobě zajišťuje kvalitní materiálně technické zázemí pro výuku odborných předmětů. Důsledně dbáme na co nejužší propojení teorie a praxe – odborný výcvik a odborná praxe žáků jsou realizovány v reálném pracovním prostředí v renomovaných zařízeních v Ostravě a okolí. Připojujeme se ke změně koncepce výuky podle principů Kulinářského umění a jako jediná škola v Moravskoslezském kraji vstupujeme do pilotního ověření modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem i středního vzdělání s maturitní zkouškou u oboru 65-41-L/01 Gastronomie. Za vysokou kvalitu odborné přípravy jsme byli opakovaně oceněni Hospodářskou komorou ČR. Vyučující systematicky vyhledávají talentované žáky a rozvíjejí jejich nadání a zájem o zvolený obor, což dokladují dobrá umístění našich žáků v soutěžích. Velký důraz klademe na to, aby žáci měli v průběhu studia na škole možnost absolvovat odborné stáže, a v této oblasti vyvíjíme aktivity, které nám umožňují zprostředkovat pracovní zkušenosti v zahraničí poměrně vysokému počtu zájemců z řad žáků školy. Ve školním roce 2016/2017 absolvovalo zahraniční stáž 50 žáků a 5 pedagogů školy. V září 2016 obdržela škola Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě 2016-1-CZ01-KA109-024374 na období 2017 – 2020. Tento certifikát uznává provozní kapacitu školy řídit vysoce kvalitní projekty mobility, oceňuje její úsilí o dosažení vyšší míry internacionalizace při odborném vzdělávání a přípravě prostřednictvím programu Erasmus+ a také vysokou kvalitu předchozích projektů mobility. Podrobnosti o aktivitách a úspěších školy jsou uvedeny v oddíle Doplňující informace k popsání uvedených postupů. 

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: ÚČAST ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ NA ODBORNÝCH STÁŽÍCH V ZAHRANIČÍ: 1. Stáže v rámci projektu Taste of Europe II. programu EU Erasmus+: září 2016 – měsíční odborná pracovní stáž v Rakousku – 10 žáků, září 2016 – 12 denní odborná pracovní stáž ve španělské Málaze – 3 učitelé odborných předmětů a 1 učitel odborného výcviku, březen 2017 – třítýdenní odborná stáž ve Francii v partnerské škole Lyceé Theodore Monod v Antony – 6 žáků, duben 2017 – měsíční odborná pracovní stáž v hotelu Quality Hotel & Lesuire Center v Youghalu v Irsku – 7 žáků, 2. Duben 2017 – 14 denní odborná pracovní stáž v hotelu La Datcha ve Francii – 1 učitel odborného výcviku. 3. Odborné pracovní stáže ve spolupráci německou agenturou Junior Talents: září 2016 – měsíční odborná pracovní stáž v restauraci v Chemnitzu – 1 žák. prosinec 2016 – čtyřtýdenní stáž v hotelu Ibis v Drážďanech – 4 žáci. 4. Odborná pracovní stáž v rámci česko-německých projektů podporovaných německým partnerem z finančních dotací Česko-německého fondu budoucnosti a ze zdrojů pracovní agentury Arbeit und Leben: duben 2017 – týdenní výměnná odborná stáž – 12 žáků. 5. Tříměsíční letní pracovní odborná praxe ve špičkových zařízeních v oblasti Savojského jezera zajišťovaná ve spolupráci s francouzskou Association des Hoteliers, Restaurateurs et Cafetiers du Bourget du Lac at de Bourdeau – 5 žáků. 6. Dvouměsíční letní stáž v Irsku v hotelu Quality Hotel & Lesuire Center v Youghalu – 5 žáků. ÚSPĚCHY ŽÁKŮ V ODBORNÝCH SOUTĚŽÍCH (pouze významná umístění): 1. GASTROJUNIOR Bidvest Cup 2017 – cukrářka 3. místo 2. MAKRO HoReCa pětiboj – absolutní vítěz (obsluha 1. místo, barmanská soutěž 2. a 3. místo, baristická soutěž 1. a 3. místo, kuchařský pětiboj 1. a 3. místo), 3. Adventní kouzlení v kuchyni – 2. místo, 4. Mladý průvodce – 1. místo, 5. Těšínská karafa – sommeliér 3. a 4. místo, 6. AHOL Cup 2017 – kuchař 1. místo, barman 3. místo, 7. Gastrofest Nitra – 3. místo, 8. Birell Cup 2017 – číšník 1., 2. a 3.-4. místo 9. Číšnický víceboj – 3. místo. ABSOLVOVÁNÍ ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ 1. Kulinářské umění – Základy práce s nožem a krájení 2. Kulinářské umění – Vývary 3. Kulinářské umění – Základní omáčky 4. Kulinářské umění – Polévky 5. Kulinářské umění – Vejce 6. Kaleidoskop moderní gastronomie 7. Bioseminář o ekologickém zemědělství 8. Zdobení perníků ve formátu 2D 9. Workshop CBA pro pedagogické pracovníky 10. Baristický kurz 11. Flair Bartending Workshop 12. Základní Teatender kurz 13. Práce s karamelem KVALITA VYBAVENÍ ŠKOLY Škola disponuje 9 odbornými učebnami pro praktickou výuku odborných předmětů a 8 odbornými učebnami pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů. Učebny pro praktickou výuku odborných předmětů jsou vybaveny moderními technologiemi, které umožňují vyučujícím seznámit žáky s jejich užíváním již při výuce ve škole. Zvlášť kvalitní vybavení je v učebnách sdružených do Gastrocentra dokončeného v roce 2014. Samozřejmostí je možnost využívání výpočetní techniky a internetu v těchto učebnách. ZAPOJENÍ ODBORNÍKŮ Z PRAXE DO VÝUKY S ohledem na to, že žáci vykonávají odborný výcvik a odbornou praxi přímo v reálných provozovnách, je zapojení odborníků z praxe samozřejmostí přímo na těchto pracovištích. V případě pracovišť s individuální výukou mají tito odborníci status instruktorů odborného výcviku. ČLENSTVÍ A AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE S AHR A DALŠÍMI PROFESNÍMI ORGANIZACEMI Škola je členem a aktivním spolupracovníkem: AHR ČR, AKC ČR, AČ ČR, CBA, UNIHOSTu. Spolupráce s těmito organizacemi je realizována zejména formou účasti na kurzech, seminářích, workshopech, účastí nebo spoluorganizováním soutěží, spoluúčastí na prezentačních a propagačních akcích. Dále spolupracujeme s Krajskou hospodářskou komorou MSK formou spoluúčasti odborníků KHK MSK na aktivitách školy. PODÍLENÍ SE NA VÝZNAMNÝCH ODBORNÝCH AKCÍCH PROPAGUJÍCÍCH ROZVOJ OBORU Škola se jako partner zapojila do festivalu OSTRAVOVÁNÍ, Karneval chutí a propagačního veletrhu řemesel Řemeslo má zlaté dno. Gastronomii také propaguje organizováním vlastních soutěží a propagačních akcí – v uplynulém školním roce to byly: Adventní kouzlení v kuchyni (obor Kuchař-Číšník, mezinárodní účast), Mladý průvodce (obor Cestovní ruch, celorepublikový dosah), Čokoládová vařečka (obor Kuchař, regionální dosah, soutěž pro žáky ZŠ), Školní jídelna zdravě a chutně (obor Kuchař, soutěž školních jídelen), Číšnický pětiboj (obor Číšník, celorepublikový dosah), Vánoční jarmark na Krakovské (napříč obory, určeno pro žáky ZŠ a širokou veřejnost). Propagace oborů v médiích (ČT Dobré ráno). PRÁCE S PROJEKTY ESF 1. ERASMUS+ – Taste of Europe II – stáže žáků a pedagogů v zahraničí. 2. Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání – Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji – podpora žáků v dosahování školního úspěchu, vzdělávání pedagogických pracovníků, rozvoj školních poradenských pracovišť. 3. Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání – Podpora kvality vzdělávání v SŠSS – vzdělávání pedagogických pracovníků, personální podpora. SPOLUPRÁCE S UBYTOVACÍMI A GASTRONOMICKÝMI ZAŘÍZENÍMI, PROPOJENÍ TEORIE S PRAXÍ, KVALITA VYBAVENÍ ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ Odborný výcvik a odborná praxe žáků jsou realizovány v kvalitních zařízeních. Průměrně se jedná o 30 zařízení v jednom školním roce. Spolupracující zařízení vybíráme s největší pečlivostí a dbáme na to, aby jejich kvalita z technologického i personálního hlediska byla zárukou pro realizaci výuky v nejlepších podmínkách. Mezi spolupracující zařízení patří např. Clarion Congress Hotel Ostrava, Hotel Imperial Ostrava, BEST WESTERN Hotel Vista, BOSWELL a. s., DK Akord, K-Trio, Zámek Zábřeh, Sanatoria Klimkovice a řada dalších.

Navrhuje: Mgr. Ivana Matulová