Představení kandidátů


Gabriela Prachařová

ředitelka

POPIŠTĚ JAK SE PROJEVUJE SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST VE FIREMNÍ STRATEGII A KULTUŘE VAŠEHO ZAŘÍZENÍ

První český hotel po pandemii získal evropskou i národní ekoznačku.

„Poskytování udržitelných ubytovacích služeb je pro náš hotel jednou z hlavních priorit a chtěli jsme mít pro naše hosty nezpochybnitelné potvrzení, že u nás v tomto ohledu nejde o žádný greenwashing. Jsme nyní jediným hotelem v Praze a širokém okolí, který EU Ecolabel i značku Ekologicky šetrná služba drží, což je obrovská konkurenční výhoda,“ popsala důvody, které vedly k žádosti o ekoznačku ředitelka hotelu Gabriela Prachařová. 

•           CzechTourism: https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/Novinky/Archiv/2023/06/Prvni-hotel-v-Cesku-ziskal-po-pandemii-covidu-19-e

•           CENIA: https://www.cenia.cz/2023/06/26/prvni-hotel-po-pandemii-ziskal-evropskou-i-narodni-ekoznacku/

Směrnice EU Green Claims - nový zákon o ekologických tvrzeních kterým se EU snaží řešit problém "greenwashingu" a chránit spotřebitele a životní prostředí nás vede k doporučení přijetí značky EU Ecolabel jakožto prokázané a důvěryhodné značky udržitelnosti se zaručeným nízkým dopadem na životní prostředí. V tomto kontextu přináší náš hotel význačnou přednost, neboť se stal prvním hotelem, jenž získal tuto prestižní certifikaci. To nám nejen umožňuje hovořit věrohodně, nýbrž také nám poskytuje oficiální potvrzení této skutečnosti.

Udržitelný rozvoj: Naše zařízení s důrazem na společenskou odpovědnost má za cíl minimalizovat svůj negativní dopad na životní prostředí. To zahrnuje snižování spotřeby energie a vody, oddělený sběr a recyklaci odpadu, používání ekologicky šetrných čisticích prostředků a podporu místního ekosystému.

Etické podnikání: Naše zařízení se zavazuje k etickému chování ve vztahu ke svým zaměstnancům, dodavatelům a hostům. To zahrnuje spravedlivé pracovní podmínky, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, spravedlivé obchodní praktiky s dodavateli a respektování lidských práv.

Podpora místní komunity: Naše zařízení je aktivním členem místní komunity a podporuje  její rozvoj. To zahrnuje spolupráci s místními neziskovými organizacemi, zapojení do místních charitativních aktivit, podporu místní kultury a tradic a vytváření pracovních příležitostí pro místní obyvatele.

Zodpovědné turistické služby: Naše zařízení přispívá k udržitelnému rozvoji turismu a ochraně kulturního a přírodního dědictví. To zahrnuje podporu ekoturismu, informování hostů o místních zvyklostech a předpisech, podporu ochrany místní flóry a fauny a zapojení hostů do odpovědných turistických aktivit.

Transparentnost a zodpovědnost veřejného vyjadřování: Naše zařízení  aktivně komunikuje své snahy o společenskou odpovědnost a otevřeně informuje o svých úspěších i výzvách. To zahrnuje pravidelné zveřejňování zpráv o udržitelnosti, zákaz používání neetických praktik a aktivní naslouchání zpětné vazbě a názorům hostů a zaměstnanců.

POPIŠTĚ JAK SE VAŠI ZAMĚSTNANCI ZAPOJUJÍ DO SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH AKTIVIT.

Recyklace a ochrana životního prostředí: Zaměstnanci pomáhají s tříděním odpadu a recyklací ve svých pracovních prostorách a také podporují udržitelné praktiky mezi hosty. Jsou zapojeni do kampaní a informování hostů na snižování spotřeby energie a vody, správného nakládání s odpady a ochrany přírody.

Bezpečnost a sociální odpovědnost: Naši zaměstnanci hrají klíčovou roli při zajištění bezpečnosti hostů a kolegů. Účastní se školení týkajících se prevence nehod, první pomoci a evakuace. Tím pomáhají vytvářet bezpečné a příjemné prostředí pro všechny.

Dobrovolnické aktivity: Zaměstnanci dobrovolnicky působí ve svém místním okolí. Účastní se dobrovolnických projektů, jako je pomáhání v místních charitativních organizacích, kam naše zařízení dodává již vyřazené věci např. deky, polštáře, postele, televize, nádobí.

JAKÉ VAŠE AKTIVITY MAJÍ VLIV NA ROZVOJ REGIONŮ, OKOLÍ, KOMUNIT ČI SPOLEČNOSTI?

Zaměstnanost: Hotel vytváří pracovní místa, což přispívá k hospodářskému rozvoji regionu. Zaměstnávání místních obyvatel také pomáhá snižovat nezaměstnanost a zvyšovat jejich životní úroveň.

Podpora místních podniků: Hotel významně ovlivňuje místní podniky tím, že se snaží spolupracovat s místními dodavateli a producenty potravin a služeb. Tímto způsobem se peníze utrácejí v místní ekonomice a podniky mají příležitost růst a rozvíjet se.

Společenská odpovědnost: Hotel se angažuje ve společensky odpovědných aktivitách, jako je podpora charitativních organizací, vzdělávání místních obyvatel, ochrana životního prostředí a udržitelnost. Tímto způsobem přispíváme k sociálnímu a environmentálnímu rozvoji regionu.

ČÍM PŘÍSPÍVÁTE K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?

Recyklace: Separování odpadů a jejich recyklace je základním krokem ke snižování množství odpadu, který končí na skládkách nebo je spalován. Recyklací se získávají suroviny, které lze znovu využít, což snižuje potřebu těžby nových surovin a zároveň omezuje emise při výrobě nových produktů.

Úspora energie: Snížení spotřeby energie má významný dopad na životní prostředí.  Využíváme úsporné žárovky, vypínáme nevyužívaná světla a spotřebiče, instalace moderní kotelny fungující na základě ekvitermní křivky, používáme energeticky účinné spotřebiče, instalace moderní vzduchotechniky snižující dopad na ohřívání planety.

Ochrana vodních zdrojů: Šetříme vodou a minimalizujeme její plýtvání. V koupelnách instalovány redukce průtoku vody na vanových I umyvadlových bateriích.

Papíru méně: odstraněny Informace pro hosty v papírové formě ze všech pokojů, vše presentováno v digitální podobě pomocí smartphone a QR kódu.

Udržitelná doprava: Preferujeme veřejnou dopravy, sdílení jízdy, chůze nebo jízda na kole místo používání individuálních automobile. Vše aktivně komunikováno hostům na recepci a v knize Informace pro hosty.

Snížení spotřeby plastů: Plasty představují velký problém pro životní prostředí, zejména v oceánech. Snažíme se minimalizovat používání jednorázových plastů, jako jsou tašky, lahve a obaly, a preferovat alternativní možnosti, jako jsou ekologicky příznivé obaly a láhve. Na snídaních nepodáváme žádné produkty balené v plastu jako jsou jedno – porcové medy, sýry, másla atd.

Informovanost a vzdělávání: Důležitým krokem je informovat se o životním prostředí, udržitelnosti a vlivu naše činnosti na planetu. Vzdělávání a sdílení těchto znalostí s ostatními může vést k větší angažovanosti a přijímání ekologicky šetrných rozhodnutí. Pravidelně vzděláváme zaměstnance a vše komunikujeme i hostům ať již písemnou formou nebo ústní.

PROMÍTÁ SE ODPOVĚDNOST PODNIKÁNÍ VAŠÍ SPOLEČNOSTI DO ODBĚRATELSKO – DODAVATELSKÝCH VZTAHŮ?

Odpovědnost podnikání naší společnosti má významný vliv na naše odběratelsko-dodavatelské vztahy. Snažíme se nejen dodržovat všechny smluvní povinnosti, ale také překračovat očekávání našich partnerů. Jsme si vědomi důležitosti dlouhodobých vztahů a investujeme do jejich udržitelnosti prostřednictvím transparentnosti, férových podmínek a společného rozvoje. Naše odpovědnost se projevuje například ve zodpovědném nakládání se životním prostředím, dodržování lidských práv a podporování etických obchodních praktik. Věříme, že tato odpovědnost posiluje důvěru našich partnerů a vytváří silný základ pro dlouhodobý úspěch našich odběratelsko-dodavatelských vztahů.

Vybíráme si místní dodavatelé např. pekař Zoulek, místní farmářské obchody, místní podnikatele – květinářství, cukrárnu. Podporujeme JK Chýnice, kde dodáváme zbylé jídlo a pečivo ze snídaní, místní charitativní organizace, kam dodáváme vyřazený nábytek, nádobí, postele. Poslední dodávka matrací byla na podporu vojáků na UK.

ŠÍŘÍTE MYŠLENKU SPOLEČENSKÉ ODPVĚDNOSTI MEZI HOSTY VAŠEHO ZAŘÍZENÍ?

Vytvořili jsme informační materiál s důležitými informacemi o společenské odpovědnosti. Využíváme sociálních médií.

Sledujeme reakce hostů, získáváme zpětnou vazbu a přizpůsobujeme své přístupy, aby byly co nejefektivnější.

KONTAKT, DATUM:

Ing. Gabriela Prachařová, 18.7.2023 15:47:14