Představení kandidátů

Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

Ředitelka

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ČR: Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka byla založena v roce 1956 a po celou dobu své existence vychovává budoucí odborníky z oblasti gastronomie a gastronomických služeb. V současné době má homogenní vzdělávací nabídku ze skupin oborů Gastronomie, hotelnictví, turismus a Potravinářství a potravinářská chemie v oborech vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia. Uchazeči mohou zvolit studium jak v denní, tak v dálkové formě. Zájemci mají možnost složit zkoušky z profesních kvalifikací (celkem 13 PK). Podle aktuální poptávky rovněž škola realizuje rekvalifikační kurzy, zejména pro Úřad práce. Školní vzdělávací programy školy reflektují nejnovější poznatky z jednotlivých oborů, vyučující se průběžně vzdělávají, aby mohli žákům zprostředkovat přenos aktuálních trendů. Škola se připojila ke změně koncepce výuky podle principů Kulinářského umění a jako jediná škola v Moravskoslezském kraji je zapojena do pilotního ověření modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem i středního vzdělání s maturitní zkouškou u oboru 65-41-L/01 Gastronomie. Škola dlouhodobě zajišťuje kvalitní materiálně technické zázemí pro výuku odborných předmětů. Důsledně dbá na co nejužší propojení teorie a praxe – odborný výcvik a odborná praxe žáků jsou realizovány v reálném pracovním prostředí v renomovaných zařízeních v Ostravě a okolí. Za vysokou kvalitu odborné přípravy byla škola opakovaně oceněna Hospodářskou komorou ČR. Velký důraz je kladen na to, aby žáci měli v průběhu studia na škole možnost absolvovat odborné stáže u zaměstnavatelů, a v této oblasti vyvíjí aktivity, které jí umožňují každoročně zprostředkovat pracovní zkušenosti v zahraničí poměrně vysokému počtu zájemců z řad žáků školy. Dokladem toho, že škola dokáže vychovat vynikající odborníky je i skutečnost, že absolventy školy jsou držitelé michelinské hvězdy pánové Radek Kašpárek (restaurace Field v Praze) a Daniel Georgiev (Ratshotel und Ratsstuben v Haltern am See). Právě s Danielem Georgievem navázala škola bližší spolupráci, takže v říjnu 2019 absolvují 4 pedagogové školy stáž v jeho restauraci. Dobré výkony dokáží podat i sami žáci školy. Vyučující systematicky vyhledávají talentované žáky a rozvíjejí jejich nadání a zájem o zvolený obor, což dokladují dobrá umístění našich žáků v soutěžích. I mimo soutěžní klání je žáky školy „vidět“. Dokladem toho, že se projevují jako mladí profesionálové v oboru je jistě i skutečnost, že je škola oslovována zřizovatelem i dalšími subjekty k zajištění i náročných gastronomických akcí. Pravidelně je to například vyhlášení nejlepších sportovců Moravskoslezského kraje. Top akcí, kterou škola na žádost zřizovatele zajistila byla recepce ke 100. výročí založení republiky na Velvyslanectví ČR v Paříži, za kterou sklidila uznání řady významných osobností.


DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Účast žáků a studentů na odborných stážích v zahraničí: ­Stáže v rámci projektu Erasmus+ 2018-1CZ01-KA116-047207 The Way to Europe II: ­ srpen – říjen 2018 Irsko (4 žáci/3 měsíce), ­ říjen/listopad 2018 Velká Británie (6 žáků/3 týdny), ­ březen 2019 Francie (6 žáků/3 týdny), ­ duben 2019 Irsko (6 žáků/3 týdny), ­ květen 2019 Španělsko (6 žáků/3 týdny). ­Stáž v německém Saalfeldu spolupráci se vzdělávacím centrem v Saalfeldu (12 žáků/8 dnů). ­Stáž Korejská kuchyně v korejském Ulsanu (1 žák/10 dnů). Účast pedagogů na odborných stážích v ČR: Stáž v Hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích v srpnu 2018 (2 pedagogové/10 dnů) Účast pedagogů na odborných stážích v zahraničí: Stáž v korejském Ulsanu v červnu – červenci 2019 (1 pedagog/10 dnů) Úspěchy žáků v odborných soutěžích: ­ Mezinárodním mistrovství ČR Gastrojunior Brno 2019 BidFood Cup 2. místo obor cukrář ­ Národní soutěž s mezinárodní účastí Mladý průvodce 3. místo ­ Národní soutěž Makro HoReCa pětiboj 1. místo v absolutním pořadí, 1. místo kuchařský tým, 3. místo číšnický tým, 1. místo kuchař – jednotlivci, 1., 2., a 3. místo barmani – jednotlivci, 1. a 3. místo baristé – jednotlivci. ­ Soutěž s mezinárodní účastí AHOL Cup 2019 – 1. místo tým kuchařů Absolvování odborných vzdělávacích kurzů: ­ Práce s čokoládou (1 pedagog + 1 žák) ­ Příprava pokrmů v thermomixu (3 pedagogové + 25 žáků) ­ Zásady moderní přípravy jídel – Ryby a zimní zelenina (5 pedagogů + 5 žáků) ­ Zásady moderní přípravy jídel – Zvěřina a lesní plody (3 pedagogové + 5 žáků) ­ Maďarská kuchyně (1 pedagog + 1 žák) ­ Toskánská kuchyně (1 pedagog) ­ Moderní trendy přípravy pokrmů (3 pedagogové) ­ Tradiční francouzské speciality (1 pedagog + 1 žák) ­ Zásady moderní přípravy jídel – Chřest na jídelním lístku (1 pedagog) ­ Kvašená zelenina (1 pedagog) ­ Sympozium of Cullinary Praha (3 pedagogové) ­ Dorty jednoduše a chutně (1 pedagog + 1 žák) ­ Zbožíznalství, sezónnost a techniky přípravy teplých i studených pokrmů (1 pedagog) ­ Moderní vegetariánská a veganská kuchyně (1 pedagog) ­ Kulinářské umění – Zelenina a saláty – současné trendy (2 pedagogové) ­ Kulinářské umění – Metody vaření – suché teplo (2 pedagogové) ­ Kulinářské umění – Metody vaření – vlhké teplo (2 pedagogové) ­ Kulinářské umění – Pekařské základy (2 pedagogové) ­ Kulinářské umění – Moderní technologie (2 pedagogové) ­ Základní baristický kurz (1 pedagog) ­ Kaleidoskop moderní gastronomie (1 pedagog) ­ Workshop pro pedagogické pracovníky škol s gastronomickým zaměřením (2 pedagogové) ­ Příprava sushi (4 pedagogové + 25 žáků) ­ Baristický kurz (1 pedagog + 20 žáků) ­ Koktejlový kurz (20 žáků) ­ Flairový kurz (7 žáků) Kvalita vybavení školy: Střední škola společného stravování disponuje velmi dobrým materiálně technickým zázemím pro teoretickou a odbornou výuku. Teoretická výuka je realizována v sídle školy na ulici Krakovská v Ostravě-Hrabůvce. Vedle klasických učeben se standardním vybavením zde jsou pro žáky zbudovány odborné učebny pro výuku všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů. Výuka cizích jazyků probíhá v učebnách vybavených interaktivními tabulemi a dataprojektory. Dataprojektory jsou vybaveny i některé další specializované učebny a přednáškový sál. Pro výuku výpočetní techniky je k dispozici 80 PC, pro výuku tělesné výchovy je kromě tělocvičny k dispozici také Fitness centrum, multifunkční hřiště s umělým povrchem, travnaté fotbalové hřiště a běžecká dráha. Žákům je k dispozici také knihovna se studovnou. Mimořádnou pozornost škola dlouhodobě věnuje vytváření optimálních podmínek pro výuku předmětů, které jsou určující pro odborný profil absolventů. Pro výuku odborných předmětů a odborného výcviku je ve škole vybudováno moderní Gastrocentrum, které je tvořeno kuchařským studiem, číšnickým studiem, barmanskou a baristickou učebnou. Gastrocentrum bylo vybudováno s cílem podpořit úlohu školy jako regionálního oborového centra profesního vzdělávání. Žáci mají zde možnost pracovat s moderními technologiemi (konvektomaty, pečicí trouba na úpravu pokrmů při nízké teplotě, udržovací skříň na teplá jídla, šoker, Salamander gril, sous-vide, různé typy sporáků, lampy na udržení teploty při krájení masa, multifunkční pečicí pánev apod.). Tyto technologie škola obměňuje a doplňuje. Kromě Gastrocentra má škola k dispozici další laboratorní kuchyň a také odbornou učebnu pro výuku cukrářů s vybavením, které umožňuje poskytnout žákům špičkovou přípravu pro budoucí povolání. Zapojení odborníků z praxe do výuky: Odborníci z praxe se zapojují do výuky žáků zejména při realizaci odborného výcviku a odborné praxe v reálném pracovním prostření. Žáci jsou díky této organizaci výuky v denním styku s těmito pracovníky a mají možnost přejímat jejich know-how. Odborníky z praxe se škola snaží zapojovat i do výuky odborného ve škole. V loňském školním roce byly realizovány 2 workshopy s odborníkem z praxe a pro následující dva roky je jich naplánováno dalších 16. Členství a aktivní spolupráce s AHR ČR: Škola je členem AHR a pracovníci školy se pravidelně zúčastňují aktivit Krajské sekce AHR. Členství v dalších profesních organizacích a aktivní spolupráce s nimi: Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka je dále členem: Asociace kuchařů a cukrářů ČR České barmanské asociace Asociace číšníků ČR Asociace průvodců ČR Hospodářské komory ČR Asociace hotelových škol Asociace učňovských zařízení UNIHOST Podílení se na významných odborných akcích propagujících rozvoj oboru: Pracovníci Střední školy společného stravování propagují aktivně gastronomické obory na akcích určených veřejnosti – např. Živá knihovna povolání, Řemeslo má zlaté dno, dny MAKRO. Propagaci gastronomie směřuje škola i mezi děti, pořádáním dnes již tradiční soutěže mladých kuchařů – žáků ZŠ O čokoládovou vařečku (21. ročník) nebo soutěží pro středoškoláky Číšnický víceboj či Mladý průvodce. Práce s projekty ESF a výzkumná činnost: ­ Projekt Erasmus+ 2018-1CZ01-KA116-047207 The Way to Europe II (realizace stáží žáků u zaměstnavatelů – celkem 29 žáků na stážích v Irsku, Velké Británii, Španělsku, Francii, Německu a Korei v délce 10 dnů – 3 měsíce). ­ Projekt OPVVV Podpora inkluze v MSK reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000247 (zaměřen především na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání, metodické vedení školy při zavádění inkluzivních opatření a vytváření nových platforem pro spolupráci s rodiči). ­ Projekt OPVVV Podpora kvality vzdělávání v SŠSS reg. č. CZ.02.3.X/0.0/16_035/0006528 (zapojení 31 pedagogických pracovníků do DVPP, realizace stáží u zaměstnavatele pro 2 pedagogy, personální šablony kariérový poradce, koordinátor spolupráce se zaměstnavateli, sociální pedagog). Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními – propojení teorie s praxí: Střední škola společného stravování klade dlouhodobě velký důraz na propojení teoretické a praktické části výuky. Zástupkyně ředitelky pro praktické vyučování je zároveň koordinátorkou spolupráce se zaměstnavateli. Odborný výcvik a odborná praxe jsou realizovány na celkem 49 pracovištích fyzických nebo právnických osob. Pracoviště jsou vybírána tak, aby byl co nejlépe podpořen odborný rozvoj žáků. Pro ilustraci uvádím některá z nich: Clarion Congress Hotel Ostrava, BEST WESTERN Hotel Vista**** , Imperial Hotel Ostrava, Sanatoria Klimkovice, Restaurace Akord Ostrava-Zábřeh, DPO a. s., středisko stravování Ostrava-Martinov, Městská nemocnice Ostrava, oddělení léčebné výživy a stravování, Školní jídelna Krakovská, Cukrářství VIKI, Restaurace Prima v DKMO, Zámek Zábřeh, Restaurace U Helbicha, Moravská chalupa 9, Restaurace U Prokopa, Café Au Père Tranquille, K-Trio – restaurace, Seminární centrum AKADEMIE, Club Restaurant Veronika, Pekařství Boček Krmelín, PORG gymnázium a ZŠ Ostrava, Prokopovy dorty. Kvalita vybavení odborných pracovišť školy: Odborný výcvik 90% žáků a odborná praxe všech žáků školy jsou realizovány u zaměstnavatelů. Smluvní pracoviště jsou vybírána tak, aby na nich bylo možno realizovat výuku v reálném pracovním prostředí s kvalitním materiálně technickým zázemím. Jedná se o renomovaná zařízení z Ostravy a okolí – jejichž výčet je patrný z předcházejícího odstavce. Díky rozmanitosti provozoven se mohou žáci v průběhu vzdělávání setkat s naprosto odlišnými typy pracovišť, což jim umožní získat větší spektrum pracovních dovedností a návyků. Zároveň mají také možnost setkat se na některých typech pracovišť s velmi specifickými technologiemi.

 

NOMINUJE: Mária Borovská